vrijdag 11°Czaterdag 11°C
 
 

Privacybeleid

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2019.

 

Dit is de privacyverklaring van Tourclub Ambacht, gevestigd te  Kasperspad 92, 3311 ZG Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65628667.

 

Tourclub Ambacht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tourclub Ambacht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tourclub Ambacht  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Tourclub Ambacht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinde;

–          Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;

–          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Tourclub Ambacht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Adres

–          Postcode

–          Woonplaats

–          Geboortedatum

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres;

–          Lidmaatschap NTFU, zo ja: NTFU nummer

Uw persoonsgegevens worden door Tourclub Ambacht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Tourclub Ambacht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en aankondigingen van activiteiten en ledenbijéénkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tourclub Ambacht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tourclub Ambacht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Tourclub Ambacht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Informatieverstrekking in de vorm van vraaggerichte informatie, algemene informatie en/of nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het contactformulier op de website, mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, afgifte persoonsgegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tourclub Ambacht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tourclub Ambacht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden (voorzitter, penningmeester, secretaris) worden door Tourclub Ambacht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Uitvoering geven aan de aansturing van de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De statuten van Tourclub Ambacht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tourclub Ambacht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Geboortedatum;

–          Kopie ID;

Uw persoonsgegevens worden door Tourclub Ambacht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men lid is van het bestuur van Tourclub Ambacht  heeft en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Het inschrijven bij de NTFU. (De NTFU hanteert haar eigen privacybeleid dat op de website van de NTFU is terug te vinden.)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes waar u op kan staan op onze social media kanalen en website plaatsen. Indien u dit niet wenst vragen wij u dit kenbaar te maken via de contactgegevens onder aan dit document.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tourclub Ambacht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het streven is om na beëindiging van het lidmaatschap alle persoonsgegevens binnen 12 maanden te verwijderen. Tenzij er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens Tourclub Ambacht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–          Onze  vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met de secretaris!